Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” (zwany dalej Maratonem) jest marszobiegiem turystyczno-rekreacyjnym, o zasadach zbliżonych do rajdów na orientację.

2. Organizatorem maratonu „RYŚ” są Zarząd Terenowy NSZZFiPW przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we  Wrocławiu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz członkowie grupy Semper Parati.

3. Oficjalna strona imprezy: www.rys-nocnymaraton.pl.

2. CELE MARATONU

Do głównych celów Maratonu należy:

– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

– praktyczne potwierdzenie umiejętności posługiwania się kompasem i mapą w trudnych warunkach pogodowych, pod presją czasu i w sytuacji wzmożonego wysiłku,

– upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

– popularyzacja imprez na orientację jako formy aktywnego wypoczynku,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– integracja środowiska Służb Mundurowych,

– kreowanie pozytywnego, prawdziwego i rzetelnego wizerunku Służb Mundurowych.

3. UCZESTNICTWO

1. Uczestnictwo w Maratonie jest dobrowolne.

2. W Maratonie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Zawodnicy startują w drużynach 3-5-osobowych (niezależnie od kategorii lub rodzaju trasy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa drużynę mniej lub bardziej liczną.

4. Uczestnicy startują w Maratonie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Maratonu.

5. Do uczestnictwa w Maratonie dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia,
nie mające przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w Maratonie.

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia – każdy z uczestników powinien być ubezpieczony we własnym zakresie.

7. Uczestnictwo w Maratonie wiąże się z koniecznością uiszczenia wpisowego przeznaczonego na organizację imprezy, płatnego przelewem, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2024 r.

8. Kwota wpisowego uzależniona jest od terminu płatności i wynosi:

  • 125 zł/os. – w przypadku płatności w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2024 r.,
  • 150 zł/os. – w przypadku płatności w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

9. Wpisowe należy przesłać grupowym przelewem bankowym za całą drużynę na konto:

Numer rachunku: 96 1160 2202 0000 0005 6655 4639

Nazwa odbiorcy: Nocny Maraton RYŚ

Tytuł przelewu: RYŚ 2024, (nazwa drużyny)

10. Ilość miejsc w Maratonie jest ograniczona i wynosi: dla trasy pieszej 300 osób oraz 100 osób dla trasy rowerowej (w zaokrągleniu do pełnej drużyny). Ostateczną decyzję o umieszczeniu drużyny na liście startowej podejmuje Organizator. Pierwszeństwo uczestnictwa w imprezie mają formacje mundurowe oraz drużyny, które wniosły opłatę wpisową.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności do określonej formacji mundurowej
na podstawie legitymacji służbowej.

4. FORMA MARATONU, KLASYFIKACJA, KATEGORIE SPORTOWE

1. Nadrzędnym celem Maratonu w czasie jego trwania jest zdobycie wszystkich punktów kontrolnych
i dotarcie do Mety w określonym limicie czasowym.

2. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest odnalezienie i potwierdzenie minimum dwóch PK.

3. Limit czasowy wynosi:

– dla trasy pieszej: 12 godzin,

– dla trasy rowerowej: 8 godzin.

Drużyny, które nie stawią się na Mecie w ustalonym limicie, nie będą ujęte w klasyfikacji.

4. Klasyfikacja drużyny będzie wynikała w pierwszej kolejności z ilości zdobytych PK, a następnie
z czasu potrzebnego na przebycie trasy.

5. Uczestnicy w trakcie Maratonu sami regulują czas na przerwy i odpoczynek. Czas ten wliczany jest
w czas przebycia trasy.

6. Długość trasy do pokonania przez startujących uczestników to ok. 42 km przy założeniu bezbłędnej nawigacji w terenie.

7. Maraton posiada dwa rodzaje tras:

– trasę pieszą,

– trasę rowerową.

8. Na trasie Maratonu będzie znajdowało się dziewięć punktów kontrolnych (zwanych dalej PK).

9. Do udziału w Maratonie uprawnia drużynę karta startowa oraz numer startowy wręczane w Punkcie Startowym.

10. Na karcie startowej zostanie określony porządek w jakim należy zdobywać kolejne PK (zdobywanie PK w innej kolejności wiąże się z karą czasową). Za zgubienie karty przyznawane będą karne punkty czasowe. Na karcie startowej odznaczane będą zdobyte PK (czas przybycia, indywidualny znak danego PK).

11. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja/podpis/pieczęć w odpowiednim polu na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie na kartę startową godziny dotarcia do PK.

12. Każda drużyna otrzyma minimum jeden numer startowy. Drużyna, która zagubi numer startowy nie będzie ujęta w klasyfikacji.

13. Numery startowe wyposażone będą w chip służący do elektronicznego pomiaru czasu oraz rejestrowania przebytej trasy (wyłącznie do użytku Organizatorów).

14. Drużyna występuje w określonym wcześniej składzie, aż do ukończenia Maratonu. Zdobycie PK lub ukończenie Maratonu w niepełnym składzie skutkować będzie karami czasowymi.

15. Uczestnicy startują w ustalonych przez Organizatorów odstępach czasowych.

16. Godzina startu drużyny określona jest według listy startowej (umieszczonej na stronie internetowej Maratonu). Jeżeli drużyna stawi się na starcie po określonym czasie, godzina z listy będzie uznawana jako godzina rozpoczęcia.

17. W Punkcie Startu drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi PK. Zabronione jest korzystanie z map innych, niż dostarczone przez Organizatora (posiadanie innej mapy grozi dyskwalifikacją).

18. PK mogą znajdować się w dowolnym miejscu zaznaczonego na mapie okręgu.

19. Klasyfikacja Uczestników będzie prowadzona w dwóch kategoriach startowych (wyłącznie w klasie trasy pieszej):

– „Służby Mundurowe” – dla drużyn składających się wyłącznie z funkcjonariuszy Służb Mundurowych,

– „OPEN” – dla drużyn, w których przynajmniej jeden Uczestnik nie jest funkcjonariuszem Służb Mundurowych.

W klasie trasy rowerowej podziału na powyższe kategorie nie będzie.

5. ZGŁOSZENIA, REZYGNACJA

1. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest zgłoszenie Uczestników za pośrednictwem odpowiedniego dla rodzaju trasy formularza zgłoszeniowego, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej i na fanpage’u RYSIA przed rozpoczęciem zapisów. Zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 23:59 dnia 31 sierpnia 2024 r.

2. Wypełnienie formularza oraz wpłata wpisowego jest potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa drużyny i wiąże się z wpisaniem na listę startową. W Bazie Maratonu nastąpi rozdanie pakietów startowych oraz podpisanie Oświadczenia (Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej imprezy).

3. W trakcie zapisów zabronione jest wprowadzanie danych osób fikcyjnych lub osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przesłanych przez Uczestników.

4. W przypadku gdy Maraton zostanie odwołany z winy Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom uiszczoną kwotę wpisowego. Straty powstałe u Uczestników, w wyniku zaistnienia takiej sytuacji nie będą pokrywane.

5. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconego wpisowego (pomniejszone o opłatę manipulacyjną) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Maratonu (do dnia 21 sierpnia 2024 r.). Po tym terminie środki nie podlegają zwrotowi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania jej przyczyny.

6. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. Zabronione jest korzystanie z urządzeń GPS (Uczestnicy mogą posiadać przy sobie telefony/smartfony
z modułem GPS, ale korzystanie z nich będzie skutkować dyskwalifikacją). Dopuszczalne jest posiadanie trackerów GPS (bez ekranu) w celu zapisania trasy.

2. Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz poruszanie się środkami lokomocji.

3. Na trasie rowerowej zabronione jest korzystanie z rowerów elektrycznych.

4. Uczestników w czasie trwania Maratonu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

7. RUCH DROGOWY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Maraton będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

2. Uczestnicy w czasie trwania Maratonu winni nosić elementy odblaskowe, które poprawią
ich widoczność (kamizelki odblaskowe zapewnia Organizator).

3. Na trasie rowerowej uczestnicy mają obowiązek posiadania kasków ochronnych, elementów odblaskowych oraz wyposażenia roweru, zgodnego z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

4. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i przeciwpożarowych.

5. Obowiązuje zakaz poruszania się po nasypach kolejowych i torach.

6. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie,
jak i odwrotnie, Organizator nie odpowiada.

7. Uczestnicy mogą poruszać się po drogach niepublicznych ogólnodostępnych oraz po ścieżkach do tego celu wyznaczonych.

8. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.

9. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie. Istnieje możliwość zdawania śmieci na wybranych PK.

8. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK, KORESPONDENCJA

1. Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz ze swoimi danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy drużyny podanych w zgłoszeniu.

2. Startując w Maratonie Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia
i nazwiska, w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora
i Patronów, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby innych imprez, rajdów i maratonów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych Organizatora, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,
w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

3. Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną
i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).

4. Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku
i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną
i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem,
na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

9. ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

1. Organizator w trakcie trwania Maratonu zapewnia:

– stacjonarny punkt medyczny,

– miejsce noclegowe w Bazie Maratonu w warunkach turystycznych (należy zabrać własny śpiwór i karimatę),

– opracowaną trasę Maratonu wraz z obsługą PK znajdujących się na trasie,

– parking dla samochodów w okolicy Bazy Maratonu,

– losowanie nagród,

– kawę, herbatę i wodę w Bazie Maratonu,

– ciepły posiłek regeneracyjny na Mecie Maratonu,

– ciepły posiłek dostępny na jednym z PK (z wyłączeniem ciepłego napoju),

– kamizelkę odblaskowa z logiem RYSIA,

– pakiet startowy.

2. W skład pakietu startowego wchodzą:

– mapa poglądowa,

– karta startowa,

– numer startowy,

– pozostałe materiały startowe.

3. Wyposażenie obowiązkowe to:

– kompas,

– telefon komórkowy,

– oświetlenie (latarki, czołówki, światła chemiczne),

– dokument potwierdzający tożsamość/legitymacja służbowa.

4. Wyposażenie opcjonalne to:

– przyrządy do pisania (w miarę możliwości odporne na działanie wody),

– apteczka pierwszej pomocy,

– zapasowe baterie,

– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych (np. kurtka gore-tex, pałatka itp.),

– dobre, sprawdzone i wygodne buty z wkładką/membraną (np. typu gore-tex, vibram) lub dobrze zaimpregnowane obuwie innego typu,

– skarpetki (bielizna na zmianę),

– ciepła bluza typu polar,

– rękawiczki i czapka,

– prowiant (np. batony, czekolada, kaloryczna żywność itp.),

– woda i napoje (np. termos z ciepłą herbatą/kawą, camelbak, manierka itp.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biuro Maratonu będzie czynne w dniu Maratonu od godz. 17:00 do momentu zakończenia imprezy.

2. Każdego z Uczestników obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po zakończeniu Maratonu lub opuszczeniu go z innych przyczyn. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
Nie odmeldowanie się drużyny lub Uczestnika może grozić obciążeniem kosztami akcji poszukiwawczej. Uczestnicy mogą się odmeldować w następujący sposób:

– w Bazie Maratonu,

– na Mecie (ukończenie Maratonu),

– telefonicznie (np. zejście z trasy bez przybycia do Bazy Maratonu) – numer telefonu do Organizatora znajduje się na karcie startowej.

3. Organizator nie zapewnia transportu dla Uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania Maratonu.
W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Maratonu. Czas oczekiwania
na transport może być jednak bardzo długi.

4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania, na wezwanie Organizatorów
i innych uprawnionych Służb, ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Drogi wyznaczone przez Organizatora są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa jednak na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia, zejścia i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków trasy leży w gestii Uczestników, którzy sami biorą odpowiedzialność
za podejmowane decyzje odnośnie pokonania tychże odcinków.

6. W razie problemów zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających udział w rajdzie, Uczestnik
ma obowiązek zgłosić to drogą mailową lub w Bazie Maratonu, przed rozpoczęciem imprezy.
W uzasadnionych wypadkach Organizator lub obsługa medyczna ma prawo odmówić udziału
w Maratonie.

7. Organizator ma prawo wycofać Uczestnika Maratonu z trasy, w przypadku stwierdzenia niezdolności
do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

8. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Maratonie.

9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Maratonem Uczestnicy nie mogą występować
z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora, osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu.

10. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do Oświadczenia są kompletne i zgodne z prawdą.

11. Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.

12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Maratonu.

13. Nieznajomość Regulaminu Maratonu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony Uczestnika lub osób trzecich. Podpis Uczestnika na Oświadczeniu potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu oraz stanowi deklarację jego przestrzegania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Uczestnicy Maratonu zostaną poinformowani o zaistniałym fakcie najpóźniej w dniu imprezy (przed jej rozpoczęciem).

15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

16. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją.

17. Maraton nie jest typowym biegiem na orientację. W trakcie jego organizacji nie stosuje się zasad określonych przez Międzynarodową Federację Orientacji Sportowej.

Pliki: